สถานการณ์ปัญหาที่ 1

สถานการณ์ปัญหา

ด้วยปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก  ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของครูแอน  ครูแอน  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  7  คน  (คละความสามารถ)  จากนั้นให้แต่ละคนในกลุ่มแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับ  “การนำคอมพิวเตอร์มาใช้  เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน”

พรหล้า  เป็นสมาชิกของกลุ่ม  Thinking  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  โดย  พรหล้า  เสนอหัวข้อ  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้  คือ  โปรแกรมการหาพื้นที่  (Areas)  ใช้สำหรับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต  ซึ่งมีเหตุผลในการนำเสนอความคิด  ดังนี้

1.  เหตุผลที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมการหาพื้นที่ (Areas)  คือ  ต้องการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อแก้ปัญหา,  การคำนวณคณิตศาสตร์ค่อนข้างยาก,  จำสูตรที่ใช้ในการคำนวณไม่ได้

2.  การพัฒนาโปรแกรมการหาพื้นที่  (Areas)  ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  คือ  การนำคอมพิวเตอร์มาใช้คำนวณหาพื้นที่จะได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และแม่นยำ

3.  หลักการหรือความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  คือ  หลักการแก้ปัญหา  และ  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม,  สูตรที่ใช้ในการคำนวณ  (การหาพื้นที่วงกลม  สามเหลี่ยม  และสี่เหลี่ยม)

จากที่พรหล้าได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปแล้ว  ถ้านักเรียนต้องพบกับปัญหาในชีวิตประจำวันเช่นกัน  ถ้านักเรียนต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  โดยการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  นักเรียนจะพัฒนาโปรแกรมใด  (การกำหนดวัตถุสิ่งของ  เรื่องราว  หรือเหตุการณ์ต่างๆ  ขึ้นมา  เพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์)

ภารกิจ  

ให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการพัฒนา  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

1.  โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือโปรแกรมใด  เหตุผลที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นคืออะไรบ้าง  (ส่วนประกอบ)

2.  เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว  จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำอย่างไร  (ความสัมพันธ์)

3.  หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จ  ประกอบด้วยอะไรบ้าง  (หลักการ)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

https://myimmy.wordpress.com/resource/problem/

http://www.mwit.ac.th/~jeab/sheet40102/intro.htm

http://www.chakkham.ac.th/technology/game/index.html

http://kwongsumrith.wordpress.com/2012/06/26/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%886-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89/

ฐานความช่วยเหลือ

ด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Scaffolding)

 

 
ด้านการคิด (Metacognitive Scaffolding)

 

– ลองเขียนปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันว่ามีปัญหาใดบ้าง  ปัญหานั้นมีหลักการแก้ปัญหาอย่างไร
– ปัญหาใดบ้างสามารถนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาได้
– นักเรียนมีวิธีนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้สำหรับแก้ปัญหานั้นอย่างไร
– ความรู้ที่นำมาใช้  เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง
– ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการแก้ปัญหากับการพัฒนาโปรแกรม
ด้านกระบวนการ (Procedural Scaffolding)

 

– Conceptual Scaffolding  ช่วยให้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– Metacognitive Scaffolding ช่วยตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเอง
– Procedural Scaffolding ช่วยแนะนำการใช้เมนู  เครื่องมือต่างๆ  เพื่อใช้แก้ปัญหา
– Strategic Scaffolding  ช่วยนำทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือวิธีการที่จะช่วยให้ภารกิจสำเร็จ
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Scaffolding)
– วิเคราะห์หา  Key Concept  ของปัญหาว่าคืออะไร
– พิจารณาหา  Key Concept  ของปัญหา  แล้วนำไปเชื่อมโยงกับ  Key Word  ในแหล่งการเรียนรู้  เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา
–  จากสถานการณ์ที่กล่าวมา  ถ้าในชีวิตประจำวันนักเรียนต้องการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้  เพื่อแก้ปัญหา  นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร  ให้อธิบายเหตุผลประกอบ  พร้อมทั้งระบุผลที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไร  และหลักการหรือความรู้ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง  
Advertisements

39 ความเห็น (+add yours?)

 1. นายณัฐดนัย ปลื้มสุด (กลุ่ม 3) เลขที่ 8 ม.6/3
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:45:17

  นายณัฐดนัย ปลื้มสุด เลขที่ 8 ม. 6/3

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือโปรแกรมคำนวณพื้นที่จอดรถ เหตุผลที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ
  1) ถ้าพื้นที่มีจำกัด เราจะใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุดได้อย่างไร
  2) เราจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไร
  3) เราจะมีวิธีการทำงานที่ประหยัดเวลามากที่สุดได้อย่างไร

  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ
  1) โปรแกรมจะช่วยให้การคิดคำนวณทำได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องยุ่งยากในการจำสูตรการคำนวณ
  2) โปรแกรมจะทำให้ประหยัดเวลา มีเวลาสำหรับทำงานอื่นได้มากขึ้น
  3) โปรแกรมจะทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการทำงานมากขึ้น
  4) โปรแกรมจะทำให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคำนวณพื้นที่จอดรถ คือ
  หลักการที่สำคัญคือ หลักการแก้ปัญหากับการพัฒนาโปรแกรม
  และความรู้เกี่ยวข้อง คือ สูตรคำนวณการหาพื้นที่แบบต่าง ๆ , ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

  ตอบกลับ

  • myimmy
   พ.ย. 14, 2011 @ 09:48:40

   น่าสนใจค่ะ เอาใจช่วยนะ

   ตอบกลับ

   • นิรนาม
    มิ.ย. 10, 2013 @ 09:15:38

    คุณครูสวย แถมยังเก่งอีกนะคะ

 2. นายสมยศ แสนสะอาด ม.6/3 (เลขที่ 14)
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:49:44

  ตอบภารกิจ

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมสแกนนัมเบอร์หรือป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมสแกนนัมเบอร์หรือป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ในการจอดรถตรงตำแหน่งที่วางใว้(หรือฟิกซ์ตำแหน่ง) ในโรงเรียน เพราะมีปัญหามากในการจอดรถ ณ ปัจจุบัน
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การระบุตำแหน่งตัวเลข

  ตอบกลับ

 3. นายณัฐพล อดทน เลขที่ 9 ม.6/3
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:49:46

  ตอบภารกิจ นายณัฐพล อดทน เลขที่ 9 ม.6/3
  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมบันทึกเวลาการอ่านหนังสือ การทำการบ้าน
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ ช่วยให้นักเรียนบันทึกเวลาอ่านหนังสือ การทำการบ้าน เพื่อเป็นการช่วยควบคุมตัวเองและทำสถิติการอ่านหนังสือของตัวเอง
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การบันทึกเวลา การทำสถิติ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ตอบกลับ

 4. นายจักรกฤษ แสงรูจีย์ เลขที่ 4 ม.6/3 (กลุ่ม 4)
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:49:49

  นายจักรกฤษ แสงรูจีย์ เลขที่ 4 ม.6/3 (กลุ่ม 4)

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมแสดงตัวตนผ่านทางการกำหนดผู้ใช้ และรหัสผ่าน
  เหตุผลที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมแสดงตัวตนผ่านทางการกำหนดผู้ใช้ และรหัสผ่าน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบแรงกดที่พิมพ์ผ่านทางคีย์บอร์ด

  2. โปรแกรมนี้เมื่อพัฒนาแล้ว ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำ คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน โดยนำคุณลักษณะผู้ใช้งาน (แรงกดแป้นพิมพ์) มาร่วมในการยืนยันตัวตน (Authentication)

  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หลักการแก้ปัญหากับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี, การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ (User Login) และรหัสผ่าน (Password)

  ตอบกลับ

  • myimmy
   พ.ย. 14, 2011 @ 09:51:17

   พยายามนะคะ โปรแกรมน่าสนใจดีค่ะ

   ตอบกลับ

 5. นายวันเฉลิม ศรีอุดร ม.6/3 เลขที่ 13
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:50:12

  ตอบภารกิจ
  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมตั้งเวลา Shut down
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สะดวกสบาย กรณีที่อาจง่วงหลับไป หรือออกไปทำธุระด่วน ทำให้ประหยัดไฟจากการที่เปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ
  เงื่อนไข: ตั้งเวลาปิดเครื่องโดยอ้างอิงเวลาจาก BIOS
  : สามารถยกเลิกเวลาในการปิดเครื่องได้
  ข้อจำกัด : ไม่ให้ใส่เวลาที่เกินจริง เช่น 25.00 น.
  ขั้นตอนการทำงาน >>> นำเวลาที่ user ระบุลงไว้มาเทียบกับเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์(โดยอ้างอิงเวลาจากเครื่องคอมเป็นหลัก) เมื่อถึงเวลาที่ user กำหนดไว้ ให้รันคำสั่ง shut down ในทันที

  ตอบกลับ

 6. น.ส.ศริญญา สุขสร้อย เลขที่ 42 ชั้น ม.6/3
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:50:49

  ตอบภารกิจ
  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมออกแบบรองเท้า
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมนี้จะช่วยออกแบบรองเท้า ที่ทันสมัย ไม่ตกยุค
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การออกแบบรองเท้า การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ตอบกลับ

 7. นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีวุฒิ เลขที่ 37 ม.6/3
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:50:56

  ตอบภารกิจสถานการณ์ปัญหาที่ 1
  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนา คือ โปรแกรมออกแบบสร้อย
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมออกแบบสร้อย ส่งผลดีต่อการเลือกใช้สีเครื่องประดับที่ถูกโฉลก เป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบบการแต่งกายและเสริมบารมีให้แก่ตนเอง
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบโปรแกรม การเลือกใช้อัญมณีประจำราศี ประจำวันเกิด สิริมงคลในการเลือกเครื่องแต่งกาย

  ตอบกลับ

 8. สุนีย์รัตน์ สีพันอ้วน ม. 6/3
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:51:27

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรม Tamagochi
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรม Tamagochi หรือ ที่รู้จักกันดีว่า เกมเลี้ยงทามาก๊อต แต่หนูจะทำให้มันเป็นเวอร์ชัน เพื่อการค้าขายค้าย paysbuy , Paypal
  แต่ข้อดีแตกต่างคือ เป็นกึ่งเกมออนไลน์ คือ สร้างเป็นการค้าขายเชื่อมต่อบัญชีธนาคารเช่นกัน แต่จะมี ตัวละครที่สร้างและเมืองค้าขาย (โลก Avatar) นั่นเอง… ให้เดินไปมาได้ ซื้อขายแลกเปลี่ยน ตั้งร้านขายสินค้า พร้อมอัพรูปภาพสินค้า คลิ๊กเข้าร้านดูรายละเอียด คล้ายๆเกนออนไลน์ปัจจุบัน … (คงจะเป็นอะไรที่มาแรงและเป็นระบบใหม่เลยนะค่ะ)
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การสร้างเกมออนไลน์

  ตอบกลับ

 9. นางสาวพจมาลย์ ชื่นเขียว เลขที่ 20 ม. 6/3
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:51:50

  ตอบภารกิจ
  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมเตือนความจำผ่านเสียงบน Android
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมเตือนความจำผ่านเสียงบน Android(คล้ายนาฬิกาปลุก)แต่จะมีฟังก์ชันอัดเสียงในขณะที่ตั้งปลุก ช่วยเตือนความจำให้กับผู้ใช้ เพื่อเป็นการทบทวนว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้าง ต้องส่งงานวิชาใด
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การบันทึกเสียง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาให้ใช้ฟังก์ชันได้มากขึ้นและประโยชน์มากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า
  ข้อเด่น เสียงปลุกแบบอัดสด
  ข้อด้อย เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้เฉพาะทาง

  ตอบกลับ

 10. น.ส.ณัฏฐ์ณิชา รุ่งน้อย เลขที่ 31 ชั้นม.6/3
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:51:52

  ตอบภารกิจ
  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมตัวแปลงเงิน
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ การแปลงค่าเงิน สะดวกต่อการเทียบค่าเงินสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปลงค่าเงิน

  ตอบกลับ

 11. นางสาวภิรมยา ชุมแวงวาปี ม.6/3 เลขที่ 34
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:52:19

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมสนทนา BlackBerry
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ
  1) โทรศัพท์ BB แต่ละเครื่องจะมีรหัสการสนทนาหรือ เรียนว่า รหัส PIN ประจำเครื่องของตัวเอง
  2) หากเราต้องการที่จะสนทนากับผู้อื่นจะต้องมีการ แอ็ด PIN BB ของเครื่อง 1 ไปยังเครื่องที่ 2และรอรับการยอมรับ รหัส PIN ของเครื่อง 2
  3) สามารถสนทนาระหว่าง BB ระหว่างเครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 ได้และสามารถแอ็ด PIN เครื่องอื่นเพิ่มได้

  ตอบกลับ

 12. นายธิติพงษ์ พระวงษ์ ม. 6/3 เลขที่ 11
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:54:58

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรม Blog website
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ สามารถบล็อกเว็บที่เราไม่ต้องการได้
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ นำลิ้งค์ที่ผู้ใช้ต้องการจะบล็อกมาใส่ในโปรแกรมเพื่อทำการบล็อก

  ตอบกลับ

 13. นางสาวจันทพร สิลา เลขที่ 26 ม. 6/3
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:55:15

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมสั่งซื้อของ
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมสั่งซื้อของ เพื่อแก้ปัญหา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเสียเวลาในการไปซื้อด้วยตัวเอง
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การสั่งสิ้นค้า การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดส่งสินค้า ระบบการขายสินค้า

  ตอบกลับ

 14. นายผดุงรัตน์ ต้นกันยา เลขที่ 1 ม. 6/3
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:57:47

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมการหาพื้นที่จอดรถ
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมการหาพื้นที่จอดรถ เพราะในพื้นที่ที่มีจำกัด เพื่อให้การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สามารถทำได้มากที่สุด เมื่อมีพื้นที่ที่กำหนดให้ หรือป้อนเข้าไป จะสามารถคำนวณได้ว่าพื้นที่นี้จะสามารถจอดรถได้จำนวนกี่คัน ที่จะได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ตอบกลับ

 15. นางสาวเพ็ญจันทร์ สงมา ม.6/3 เลขที่ 21
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:58:00

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมสแกนไวรัส
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมสแกนไวรัส เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ก็จำเป็นในการเก็บข้อมูล ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีไวรัสแล้ว จะส่งผลในการใช้งาน และเก็บข้อมูลช้า และมีปัญหา ดั้งนั้น โปรแกรมสแกนไวรัส จะเป็นส่วนที่สามารถช่วยได้
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาไวรัส

  ตอบกลับ

 16. นายสุทธิพงษ์ สอนศิริ ม. 6/3 เลขที่ 3
  พ.ย. 14, 2011 @ 09:59:57

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมแสดงตัวตนผ่านทางการกำหนดผู้ใช้ และรหัสผ่าน
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมแสดงตัวตนผ่านทางการกำหนดผู้ใช้ และรหัสผ่าน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบแรงกดที่พิมพ์ผ่านทางคีย์บอร์ด โดยโปรแกรมจะตรวจจับแรงกดปุ่มบนคีย์บอร์ดว่ามีความคงเดิมหรือใกล้เคียงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้หรือไม่ ควบคู่ไปกับการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ (User Login) และรหัสผ่าน (Password) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน โดยนำคุณลักษณะผู้ใช้งาน (แรงกดแป้นพิมพ์) มาร่วมในการยืนยันตัวตน (Authentication)
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้

  ตอบกลับ

 17. นางสาว อุศรินทร์ ณ เมืองสอง เลขที่ 22 ม.6/10
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:08:12

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมคุมควบน้ำหนัก เช่น ให้ผู้ใช้กรอบข้อมูล เช่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ลงในโปรแกรม แล้วโปรแกรมก็จะวิเคราห์แปรผลออกมาว่า ผู้ใชนั้นควรจะรับทานอาหารแบบไหน และออกกำลังกายอย่าง เป็นต้น
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมควบคุมน้ำหนักนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมรู้ว่าตนเองจะรับประทานอาหารชนิดไหน ประภทใด ให้เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อจะได้มีน้ำหนัก ส่วนสูงที่มาตรฐาน แลดูหุ่นดี เหมะสมกับวัยนั้นๆ และจะทำให้สุขภาพดีด้วยค่ะ
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ หลักโภชนาการอารหาร 5 หมู่ การดูแลสุขภาพกาย และหลักการการออกกำลังกายที่ถูกวิธี

  นางสาวอุศรินทร์ ณ เมืองสอง เลขที่ 22 ม.6/10

  ตอบกลับ

 18. นางสาวกชกร สาระนันท์ ม.6/10 เลขที่ 7
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:08:12

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการปรับอากาศและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เช่น เมื่อมีอากาศร้อนเครื่องปรับอากาศจะทำงานได้อัติโนมัติและปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะได้ แต่ถ้าอากาศกำลังดีหน้าต่างจะเปิดได้เองโดยอัติโนมัติเพื่อรับอากาศเย็นสบายจากภายนอกและเครื่องปรับอากาศก็จะปิด แต่ถ้าอากาศหนาวก็ให้เปิดฮีตเตอร์ให้มีอุณหภูมิที่อบอุ่น หรือเมื่อไม่มีคนอยู่เลยระบบทุกอย่างก็หยุดทำงาน

  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำอย่างไร (ความสัมพันธ์)
  เป็นการประหยัดไฟ เพราะตัวโปรแกรมจะทำให้สถานที่นั้นๆมีอุณหภูทิที่เหมาะสมได้เองโดยที่เราไม่ต้องเปิดแอร์โดยไม่จำเป็น

  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จ ประกอบด้วยอะไรบ้าง (หลักการ)
  เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิที่พอเหมาะกับมนุษย์ และมีการควบคุมการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่พอเหมาะ

  นางสาวกชกร สาระนันท์ เลขที่ 7 ม.6/10

  ตอบกลับ

 19. น.ส.สุพัตรา พิมพ์สมาน ม.6/10 เลขที่ 6
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:08:56

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือโปรแกรม คือ โปรเเกรมคำนวณตัวเลข
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำ คือโปรเเกรมคำนวณตัวเลขจะมีการเก็บผลการคำนวณเหมือนที่เราทดในกระดาษ ทำให้เราสามารถหาจุดที่คำนวณผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนวณใหม่ทั้งหมด โปรแกรมนี้เหมาะกับการคำนวณด้านธุรกิจอย่างงานด้านการเงินและบัญชีหรือการคำนวณทั่วไป
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ การคำนวณตัวเลขโดยหาจุดที่ผิดพลาดได้เเละเเก้ไขข้อผิดพลาดได้

  ตอบกลับ

 20. น.ส. ศศิธร สีสุนาม ม.6/10 เลขที่17
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:09:21

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมการรับคำสั่งด้วยเสียง
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ และสำหรับเด็กหรือบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่องก็จะทำให้ง่ายต่อการทำงานและการสืบค้นข้อมูล และมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทำให้บุคคลทั่วไปใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องมีพื้นฐานมากมายกับการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามสมารถทำงานหรือหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสั่งงานผ่านทางจอคอมพิวเตอร์และทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้เสียงสั่งงาน

  ตอบกลับ

 21. นิรนาม
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:09:27

  ตอบภารกิจ
  1.โปรแกรมที่ต้องการพัฒนา คือ โปรแกรมเตือนการอ่านหนังสือ
  2.เมื่อพัฒนาโปรแกรมนั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมเตือนการอ่านหนังสือจะถูกสร้างขึ้นมาช่วยเวลาที่ทุกคนเบื่อหน่ายจากการอ่านหนังสือ เราก็อาจจะหันไปเล่นเฟสบุ๊ค เกมส์ Youtube ซึ่งสิ่งที่เราหันไปเล่นนี้อาจนานเกินไป ทำให้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ โปรแกรมของเราจะช่วยในการตั้งเวลาเพื่อกลับไปอ่านหนังสือ
  3.หลักการหรือความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต การตั้งเวลาในการเขียนโปรแกรม

  ตอบกลับ

 22. นายฤทธิเกียรติ พลคะชา ม.610 เลขที่ 3
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:10:07

  1.โปรแกรมที่ต้องการพัฒนา คือ โปรแกรมจับโกหก
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ เราใช้อินเตอร์เนตในโลกสังคมออนไลน์ และได้พบปะผู้คนมากมายซึ่งไม่รู้จัก และหนึ่งในนั้นอาจจะเป็น มิจฉาชีพ ฆาตกรโรคจิต หรือ นักล่าแต้มทั้งหลาย ซึ่งเราอาจโดนหลอกผ่านช่องทางต่างๆ ทางอินเตอร์เนต เช่น Facebook LINE Twitter รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้า และ บริการ ผ่านทางอินเตอร์เนต และอาจโดนหลอกได้
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้จิตวิทยา การใช้ภาษา

  ตอบกลับ

 23. น.ส.เปรมกมล แสนบุตร ม.6/10 เลขที่ 14
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:11:09

  1.โปรแกรมที่ต้องการพัฒนา คือ โปรแกรมเตือนการอ่านหนังสือ
  2.เมื่อพัฒนาโปรแกรมนั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมเตือนการอ่านหนังสือจะถูกสร้างขึ้นมาช่วยเวลาที่ทุกคนเบื่อหน่ายจากการอ่านหนังสือ เราก็อาจจะหันไปเล่นเฟสบุ๊ค เกมส์ Youtube ซึ่งสิ่งที่เราหันไปเล่นนี้อาจนานเกินไป ทำให้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ โปรแกรมของเราจะช่วยในการตั้งเวลาเพื่อกลับไปอ่านหนังสือ
  3.หลักการหรือความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต การตั้งเวลาในการเขียนโปรแกรม

  ตอบกลับ

 24. นายสำเร็จวิทย์ เวียงจันทร์ ม.6/10 เลขที่ 4
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:11:19

  1.โปรแกรมที่ต้องการพัฒนา คือ โปรแกรมวัดความถนัดของเด็กในแต่ละด้าน
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ ทำให้เด็กรู้ถึงความถนัดในแต่ละด้านและเป็นแนวทางให้เด็กได้นำพรสวรรค์ที่ตัวเองมีมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะได้ใช้ในการพัฒนาประเทศได้
  3.หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมผ่านอินเตอร์เนต การเขียนโปรมแกรมเกี่ยวกับสถิติและเกณฑ์การประเมิณผลและแนะแนวทางที่จะพัฒนาความสามารถนั้น

  ตอบกลับ

 25. นางสาวเตือนใจ ศรีชาติ เลขที่ 12 ม.6/10
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:12:03

  1.โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมสแกนการใช้ภาษาบนเว็บไซต์ต่างๆ
  2.เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ สามารถลดความไม่เหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ต่างๆ และลดปัญหาการใช้ภาษาในทางที่ผิดรวมถึงการใช้คำที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง และลดการใช้ภาษาวิบัติ
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษา

  ตอบกลับ

 26. นางสาวกัญจนพร โคตรมณี ม.6/10 เลขที่ 21
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:12:44

  1.โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมการออกแบบทรงผมให้เข้ากับบุคลิก
  2.เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือเนื่่องจากการปรับเปลี่ยนทรงผมช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้บุคลิกภาพเราดีขึ้น ดังนั้นการออกแบบทรงผมจึงถือว่าเป็นการลดเวลาในการคิดจัดแต่งทรงผมในแต่ละวันและสร้างความมั่นใจให้กับตัวบุคคล
  3.หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ ตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้ และบุคลิกของผู้ใช้

  ตอบกลับ

 27. นายภัทรชับ บุญสุภา เลขที่2 ม.6/10
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:12:44

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ ทุกวันนี้ได้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างแพร่หลาย เช่นการโจรกกรมข้อมูลทาง โทรศัพท์ ทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนบุคคล ดังนั้นโปรแกรมนี้จะช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลเพื่อป้องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความชำนาญในการใช้โปรแกรม การแก้-สร้างไวรัส
  ขั้นตอนการทำงาน >>> เมื่อระบบของเร่าถูกรบกวนหรือมีสัญญาณแทรกแซง ระบบจะมีโปรแกรมซึ่งเป็นไวรัสอยู่ ไวรัสจากเครื่องเราจะไปทำลายระบบของเครื่องที่ที่ต้องการจะเข้าระบบของเรา ซึ่งเครื่องของเราจะมีโปรแกรมสแกนไวรัสนี้อยู่แล้ว เพื่อป้องกันการทำลายระบบข้อมูล

  ตอบกลับ

 28. น.ส. รัฐพร โภคา เลขที่ 15 ชั้น ม.6/10
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:13:02

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนา คือ โปรแกรมการบอกเส้นทางด้วยเสียงบน Android
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมการบอกเส้นทางด้วยเสียงบน Android แล้วจะส่งผลดี คือ ช่วยในการเดินทางให้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะช่วยประหยัดเวลา และค่าเดินทางในแต่ละครั้ง ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันง่ายยิ่งขึ้น
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการสำรวจเส้นทาง

  ตอบกลับ

 29. นางสาวสุรนุชบัวจันทร์ ม.6/10 เลขที่ 5
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:13:53

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนา คือ โปรแกรมช่วยจำการกระทำ เพราะในปัจจุบันคนเร่งรีบกับการทำงาน หรือทำนั้นทำนี้จึงทำหลงลืมบาง เช่น ลืมของจนอาจทำให้ของหายได้
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ โปรแกรมจำช่วยจำการกระทำของเราในแต่ละวันโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ หรือพูดลงในตัวโปรมแกรม แต่โปรแกรมจะบันทึกจากการเคลื่อนไหวของเราบวกกับเคลื่อนสมอง แล้วประมวลผลเป็นตัวหนังสือ โดยใช้พลังงานเล็กน้อย
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสรีระของร่างกาย โดยจะศึกษาเจาะจงเรื่องการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อในแต่ละส่วน และคำสั่งของคลื่นสมองที่ใช้สั่งการกล้ามเนื้อ

  ตอบกลับ

 30. น.ส.จิตรา แก้วอาสา เลขที่11 ม.6/10
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:15:04

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมจัดตารางการใช้ชีวิตประจำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  เหตุผลที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์คือ จะช่วยเตือนเราให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้และบอกให้เราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ
  1) โปรแกรมจะช่วยให้การคิดคำนวณเวลาได้ง่ายขึ้น
  2)โปรแกรมจะช่วยให้เราได้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ โดยไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมา
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ
  1)หลักการแก้ปัญหากับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2)การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3) การบันทึกเวลา

  ตอบกลับ

 31. นางสาวปวีณา จังพล
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:15:09

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนา คือ โปรแกรมสอนการวาดภาพ เหตุผลที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ
  1) ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถวาดภาพได้ หรือคิดว่าตนเองไม่มีฝีมือในการทำ
  2) นักเรียนส่นใหญ่ว่าจ้างให้เพื่อนทำให้่
  3) นักเรียนไม่รู้ว่าจะเริ่มตันในการวาดภาพอย่างไร
  2.เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ
  1) นักเรียนสามารถวาดภาพได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนในการว่าจ้างให้คนอื่นทำให้
  2) ทำให้นักเรียนเห็นว่าการวาดภาพไม่ใช่เรื่องยาก
  3) ทำให้นักเรียนมีความรู้ในการเริ่มการวาดภาพ
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมสอนการวาดภาพ คือ
  หลักการการสอนวาดภาพให้ละเอียด และสะดวกสบายโดยการนำความรู้ในวิชาศิลปะมาใช้ประกอบ

  ตอบกลับ

  • นางสาวปวีณา จังพล ม.6/10 เลขที่ 13
   ก.ค. 05, 2013 @ 09:19:13

   __________

   ตอบกลับ

 32. นายประกาศิต สาลีสิงห์ ม.6/10 เลขที่ 1
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:16:52

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ dictionaryบนอากาศ
  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คือ ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยนั้นจะเปิดเป็นสมาชิกอาเซียน ดั้งนั้นคนจากแต่ละประเทศรวมทั้งสิ้น10ประเทศนั้นก็จะเข้ามาในประเทศไทย จากการสำรวจพบว่าคนไทยนั้นส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ จึงต้องการพัฒนาโปรแกรม dictionaryบนอากาศ ขึ้นเพื่อให้คนไทยนั้นได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเครื่องรับข้อมูลที่สะดวกเหมาะสมในการใช้ในชีวิตประจำวัน

  ตอบกลับ

 33. นางสาว วรรณธิดา โมมา เลขที่16 ม.6/10
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:16:57

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือโปรแกรมใด โปรแกรมอักษรเบลมีเสียง เหตุผลที่ต้องการสร้างโปรแกรมนี้คือ
  1) ผู้พิการทางสายตามีความลำบากในการอ่านหนังสือ
  2) เปิดการเรียนรู้รอบด้าน

  2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำอย่างไร
  1) จะช่วยให้คนพิการทางสายตาเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  2) ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ไม่ได้เรียนการอ่านอักษรเบลได้อ่านหนังสือ ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นๆที่สนใจ
  3) สามารถใช้งานได้จริงกับผู้ที่พิการทางสายตา และผู้ที่อ่านหนังไม่ออก
  4) อ่านหนังในได้ทุกที่ สดวกและตอบสนองต่อความต้องการ
  5) เปิดโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตาได้มีบทบาทในสังคมมากขึ้น

  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  1) การอ่านอักษรเบล
  2) การแปลภาษา
  3) การอ่านและการออกเสียง
  4) การแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม

  ตอบกลับ

 34. น.ส.ณฐพรรณ เจริญโภคทรัพย์ เลขที่ 20 ม.6/10
  ก.ค. 05, 2013 @ 09:20:22

  1. โปรแกรมที่ต้องการพัฒนาคือ โปรแกรมออกแบบความฝัน
  เหตุผลที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมคือ คนเรามักจะมีความฝันมากมายทั้งดีและร้ายหรือบางคนก็อาจจะยังไม่มีความฝันเป็นของตัวเองในแบบต่างๆ
  2.เมื่อพัฒนาโปรแกรมนี้ จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันคือ ช่วยให้สาารถออกแบบความฝันได้ดังใจ ส่งเสริมทางด้านการคิดที่สร้างสรรค์ จินตนาการที่ล้ำเลิศ
  3. หลักการหรือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จคือ การจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การเขียนโรแกรมเกี่ยวกับศิลปะต่างๆ
  ข้เสนอแนะ คนที่มีควาฝันที่ดีก็ควรนำมาทำให้เป็นจริง ส่วนคนที่มีความคิดความฝันที่ชั่วร้ายก็ข้อให้ทำแต่ในโปรแกรมนะคะ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s